Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı Muğla merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
 
İLAN SIRA NO UNVANI GÖREV YERİ ADET CİNSİYET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Muğla / Menteşe 3 Erkek Ön Lisans
(KPSS P93)
1- Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak.
2- 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Muğla / Milas 2 Erkek Ön Lisans
(KPSS P93)
1- Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak.
2- 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
3 Teknisyen Muğla / Menteşe 1 Erkek Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanından mezun olmak.
2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
4 Teknisyen Muğla / Menteşe 1 Erkek Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” alanından mezun olmak.
2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Sıhhi Tesisat” alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan aday sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
5 Teknisyen Muğla / Fethiye 1 Erkek Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” alanından mezun olmak.
2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
4- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan aday sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 
İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi v.s.)
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır.
17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İlanımız 02.11.2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilana son başvuru tarihi 16.11.2021 Salı günü saat 17:30 mesai bitimine kadardır.

Başvuru Formu için tıklayınız
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 04.11.2021 16:00 Okunma Sayısı : 8049

Son Duyurular