Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
 
        Üniversitemize bağlı Muğla/Milas ilçesinde bulunan birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
 
İLAN SIRA NO UNVANI GÖREV YERİ ADET CİNSİYET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Milas MYO 1 Erkek Ön Lisans
(KPSS P93)
1-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 
2- “Özel Güvenlik ve Koruma” ön lisans programından mezun olmak.
 
3- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P93) girmiş olmak.
 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
 
5- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
2 Destek Personeli (Temizlik) Milas Veteriner Fakültesi 2 Erkek Ortaöğretim
(KPSS P94)
1-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak (Lise veya dengi okul mezunu)
 
2-Üniversitemizin Milas Veteriner Fakültesi ve Fakülteye bağlı tüm birimler ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezine ait tüm iç ve dış alanlarda çalıştırılmak üzere;
 
   - Hayvanların bulunduğu alanların temizliğini yapmak, ilgili ekipmanların taşınması, bakımı ve düzenli tutulmasını sağlamak.
   - Yukarıda belirtilen görevleri yapmaya uygun olmak ve hastalık vb. engelleri bulunmamak.
 
3-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak.
 
4-Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.
 
5-Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan aday sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
3 Teknisyen Milas Veteriner Fakültesi 1 Erkek Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “Sıhhi Tesisat, Isıtma, Soğutma, İklimlendirme ve Doğalgaz İç Tesisatı” alanlarından birinden mezun olmak.
 
2-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak.
 
3- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 
4- Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.
 
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 
- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 
- Milas ve Bodrum ilçelerinde yer alan Birimlere ait tesisatların işletilmesi, kontrolünün sağlanması ve arızalarının giderilmesi işlemlerinden sorumlu olmak üzere istihdam edilecektir.
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi v.s.)

Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İlanımız 15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilana son başvuru tarihi 29.04.2022 Cuma günü saat 17:30 mesai bitimine kadardır.

Başvuru Formu için tıklayınız
 

Son Güncelleme Tarihi : 15.04.2022 09:08 Okunma Sayısı : 5745

Son Duyurular